Заштита животне средине

ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У периоду од 2016. до 2020. године, Удружење је реализовало 8 пројеката из области заштите животне средине. Од тога три пројекта се односе на уређење спомен чесме Војводинац. У оквиру ових пројеката урађено је следеће:

    - очишћен је простор око чесме (извезено око 100м3 земље, пањева, смећа и др.),

    - очишћен простор је ккултивисан и засејан травом, посађено сезонско цвеће и руже,

    - засађено око 80 стабала четинара и око 20 лишћара, углавном бреза,

    - изграђена пешачка стаза од Улице Гробљански пут, поред чесме до Улице Краља Александра Првог око 80 метара,

    - изграђен резервоар за воду запремине 8м3,

    - постављено 5 клупа и 6 корпи за отпатке,

    - прочишћен одводни канал у дужини од 60 метара и са једне стране подзидан.


Такође, на овом простору наши волонтери сваке године засаде више од 200 садница сезонског цвећа и заједно са члановима КУД-а "Шумадија" у периоду од априла до октобра месечно врше кошење траве и изношење смећа.

Како би се ове активности квалитетно обавиле поменутим пројектима смо обезбедили и део алата тако да сада имамо једну косилицу, два тримера, колица и већи број ручног алата. По потреби ангажујемо свој алат, тримере, тракторе и друго.

Један пројекат се односи на уређење центра села и овим пројектом смо урадили следеће:

-  уредили смо канал који се налазио поред школског дворишта, тако што смо га продубили и поставили 84м бетонских цеви Ø40цм, исте прекрили земљом и песком, ту површину култивисали и засејали траву, 

-    урадили бетонски сливник за атмосферске падавине, изградили пешачку стазу дужине 75м х 1,2м и поставили заштитну ограду у дужини од 70 метара,

-    заменили један број стабала кој се није примио или осушио у предходном периоду.


У овом пројекту партнери су нам били ОШ "Бора Лазић", Месна заједница Влашка, КУД "Шумадија" и један број наших суграђана који су учествовали у раду или су донирали финансијска средства.

Пројекат "Заштита Улице Краља Александра Првог од вододерина" је делимично реализован средствима Секретаријата за заштиту животне средине Града Београда. Овим пројектом успели смо да:

-   поставимо 50м ивичњака како би спречили обрушавање и стварање канала са десне стране улице,

-   посадили смо 30 четинара који треба да заштите замљиште од ерозије,

-   засадили смо више од 200 садница сезонског цвећа.

У 2021. години настављен је овај пројекат и захваљујући томе урађено је још 23 метра ивичњака, засађено око 200 садница сезонског цвећа и набављене 2 канте за смеће које су стављене код аутобуске станице у центру села.

Пројекат „Зелени центар“


Пројекат „Зелени центар“ је реализован средствима Секретаријата за заштиту животне средине и средствима прикупљеним на донаторској вечери која је организована у просторијама Удружења 28. априла 2021. године када је прикупљено 129.500,00 динара. Овим пројектом је урађено следеће:

- Реконструисана је приступна стаза од улице Краља Александра Првог до Дома културе, бехатон плочама и ивичњацима, у површини од 100 м2,

- Набављен је један број садница украсног биља,

- Набављен је део алата за рад наших волонтера током разних акција.

Пројекат „Зелени центар нашег села“ је омогућио набавку једног броја садница којима ћемо заменити оне које су оштећене или су се осушиле. Такође, обезбеђено је сезонско цвеће, саксије, хумус и други материјал потребан за уређење простора центра села у пролеће 2022. године.

© Copyright 2021 Од предака за будућност - All Rights Reserved

Start a website - Click now